White Prawn Exporter Pakistan

We are a leading exporter of White Prawn from Pakistan. We export high quality White Prawn (Penaeus Indicus) from Karachi Pakistan to the globe.

Name White Prawn
Available Size Headless: 8/12, 11/15, 16/20, 21/25, 26/30, 31/35, 36/40, 41/50, 51/60, 61/70, 71/90 pcs/lb
Scientific Name Penaeus Indicus
Presentation HOSO,HLSO